Infolinia ogólnopolska:

222 502 888; 730 224 467

Dołącz do nas:

Zamów kontakt

Raporty EBI bieżące

 

8/2017 Raport EBI Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku

 

Zarząd Revitum S.A informuje, iż wyznaczył nowy termin publikacji raportu za II kwartał 2017 r. na dzień 10 sierpnia 2017 r.

 Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2017 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2017 w dniu 4 stycznia 2017 r., pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za II kwartał 2017 r. był dzień 14 sierpnia 2017 r.
 Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2017 pozostają bez zmian.
 Podstawa prawna:
 § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

7/2017 Raport EBI Treść uchwał podjętych za ZWZ Revitum S.A. w dniu 5 czerwca 2017 roku

Zarząd Revitum S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 5 czerwca 2017 r., w obecności notariusza - Magdaleny Arendt - prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Bańkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 2 marca 2016 roku oraz że zostały zgłoszone sprzeciwy do następujących uchwał:

1) Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016,
2) Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Revitum S.A. za 2016 rok,
3) Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku,
4) Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
5) Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,
6) Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,
7) Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,
8) Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,
9) Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,
10) Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi i Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), pkt 7a) oraz pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: Revitum uchwały na ZWZ 5/06/2017

6/2017 Raport EBI Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 czerwca 2017 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Kayę Katarzynę Stefaniak i Panią Annę Skowrońską oraz powołało Panią Agatę Błahuciak - Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Pana Tomasza Dziobiaka - Członka Rady Nadzorczej.

W załączniku do niniejszego raportu, Emitent przedstawia życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki: Tomasz Dziobiak życiorys

                       Agata Błahuciak życiorys

4/2017 Raport EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2017 roku

Zarząd Revitum S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 5 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14.00 w Kancelarii Notarialnej Anety Leszczyńskiej i Magdaleny Arendt przy ul. Melomanów 10 lok. 4 w Warszawie.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

                         Projekty uchwał ZWZ

                         Wzór pełnomocnictwa

                         Wzór pełnomocnictwa

 1/2017 Raport EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2016 r. - 14 lutego 2017 roku; 
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 r. - 12 maja 2017 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 r. - 14 sierpnia 2017 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 r. - 14 listopada 2017 roku;

- raport okresowy roczny za 2016 r. - 28 kwietnia 2017 roku. 

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

19/2016 Raport EBI Wybór Biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Zarząd Revitum S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając w oparciu o postanowienia § 30 ust. 2e Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiotowi wpisanemu na "Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych" pod numerem 3363.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z w/w 4AUDYT sp. z o.o. stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

16/2016 Raport EBI Informacja o przedmiocie dywidendy

Zarząd Revitum S.A. informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 roku:
1. wysokość dywidendy za 2015 rok wynosi 77.610 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziesięć złotych); 
2. wartość dywidendy za 2015 rok przypadającej na jedną akcję wynosi 6 gr. (sześć groszy);
3. liczba akcji objętych dywidendą - 1.293.500 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji;
4. jako dzień dywidendy ustalony został dzień 11 lipca 2016 roku, zaś jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień 26 lipca 2016 roku.

Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

15/2016 Raport EBI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Revitum S.A.

Zarząd Revitum S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2016 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: Uchwały podjęte na ZWZ 28/06/2016

14/2016 Raport EBI Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta

Zarząd Revitum S.A. informuje, iż w związku z upływem poprzedniej kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 22 czerwca 2016 roku powołała Marię Biernacik-Bańkowską na stanowisko Prezesa Zarządu nowej kadencji.
Życiorys Pani Marii Biernacik - Bańkowskiej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załącznik: Maria Biernacik Bańkowska życiorys

13/2016 Raport EBI Propozycja wypłaty dywidendy za 2015 rok

Zarząd Revitum S.A. informuje, iż będzie rekomendował zbliżającemu się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 77.610 złotych, co daje kwotę 6 grosz w przeliczeniu na jedną akcję. Dzień dywidendy zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

12/2016 Raport EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 roku

Zarząd Revitum S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14.00 w Kancelarii Notarialnej Anety Leszczyńskiej i Magdaleny Arendt przy ul. Melomanów 10 lok. 4 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 28/06/2016

                       Projekty uchwał na ZWZ 28/06/2016

                        Formularz pełnomocnictwa

10/2016 Raport EBI Systematyzacja Struktury Oragizacyjnej

Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż rozpoczął porządkowanie struktury organizacyjnej Spółki. Przeprowadzane zmiany przygotują Emitenta do dalszego rozwoju i pozwolą na dalszą profesjonalizację, poprzez nadanie Spółce korporacyjnej struktury oraz optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i finansowych. 

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

8/2016 Raport EBI Relokacja Call Centre

Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż przenosi Centrum Obsługi Klientów („Call Centre”) do nowej siedziby. Umożliwi to Spółce realizację badań konsumenckich, co w założeniu Zarządu przyczyni się do wzrostu przychodów Emitenta. Ponadto przedstawione zmiany usprawnią komunikację pomiędzy dwudziestoma placówkami Spółki znajdującymi się na terenie całego kraju oraz podwyższą jakość obsługi klientów.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

7/2016 Raport EBI Informacja ws. polityki dywidendowej Spółki

Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie do 80% zysku Spółki za 2015 rok na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. Konkretna kwota dywidendy w przeliczeniu na jedną akcję zostanie podana po sporządzeniu i zbadaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 

Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

6/2016 Raport EBI Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta

Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 marca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Emitenta, powierzyła członkowi Zarządu Pani Marii Biernacik - Bańkowskiej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki. 
Życiorys Pani Marii Biernacik - Bańkowskiej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: Maria Biernacik Bańkowska życiorys

5/2016 Raport EBI Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta

Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 marca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Emitenta, odwołała Pana Adama Bańkowskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 2 marca 2016 roku.
Rada Nadzorcza Spółki dziękuje Panu Adamowi Bańkowskiemu za zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

3/2016 Raport EBI Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 K SH

Zarząd Revitum S.A. w załączonym pliku udziela odpowiedzi na pytania zaadresowane do Spółki w trybie przewidzianym w art. 428 par. 6 k.s.h. przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem, w dniu 21 stycznia 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 12 Załącznika nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik: Odpowiedzi na pytania zadane w trybie art. 428 par 6 KSH

2/2016 Raport EBI Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 K SH

Zarząd Revitum S.A. w załączonym pliku udziela odpowiedzi na pytania zaadresowane do Spółki w trybie przewidzianym w art. 428 par. 6 k.s.h. przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem, w dniu 21 stycznia 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 12 Załącznika nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

1/2016 Raport EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 r. - 15 lutego 2016 roku; 
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 r. - 13 maja 2016 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 r. - 12 sierpnia 2016 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 r. - 14 listopada 2016 roku; 

- raport okresowy roczny za 2015 r. - 31 maja 2016 roku. 

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

22/2015 Raport EBI Nowa usługa w ofercie Revitum S.A.

Revitum S.A. wprowadziła nową usługę Program cztery "O". Program cztery „O” zakłada pomoc klientom w Oczyszczaniu, Odżywianiu, Odkwaszaniu oraz Odchudzaniu organizmu. Pomiary wagi z analizą składu ciała (m.in. tłuszcz, mięśnie, kalorie) wykonywany jest przez specjalistę Revitum przy pomocy urządzenia elektronicznego wraz z konsultacją i zaleceniami diety oraz suplementacji. Nadwaga oraz zakwaszenie organizmu występujące u dużej części populacji, powodują objawy wielonarządowe i mogą być przyczyną wielu przewlekłych chorób i dolegliwości. Nowa usługa wychodzi naprzeciw potrzebom klientów zainteresowanych bieżącym monitorowaniem stanu swojego zdrowia. Ponadto poszerza ofertę usług świadczonych przez Revitum S.A. oraz ma duże znaczenie dla profilaktyki pro-zdrowotnej propagowanej przez Spółkę.
Zarząd Revitum S.A. zakłada, iż wskazana wyżej usługa pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe w roku 2016, w szczególności przyczyni się do wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

21/2015 Raport EBI Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego 

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie braku publikacji w terminie raportu o zmianie Statutu Emitenta.

Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było niezamierzone przeoczenie terminu jego publikacji.

Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowy raport.

Podstawa prawna: 
pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

20/2015 Raport EBI Tekst jednolity Statutu Emitenta

W związku z postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 28 sierpnia 2015 roku dot. rejestracji zmian Statutu, Zarząd Revitum S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Emitenta. Zmianie uległ § 27 Statutu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: Statut Revitum S.A.

19/2015 Raport EBI Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Zarząd Revitum S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając w oparciu o postanowienia § 30 ust. 2e Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiotowi wpisanemu na "Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych" pod numerem 3363.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z w/w 4AUDYT sp. z o.o. stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

15/2015 Raport EBI Życiorys członków Rady Nadzorczej 

Zarząd Revitum S.A. w nawiązaniu do raportu EBI z dnia 16 czerwca 2015 roku przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, w formie określonej w § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki: Życiorys Przewodniczącego RN Kaya Stefaniak

                         Życiorys Członka RN Anna Skowrońska

                         Życiorys Członka RN Rafał Markiewicz

                         Życiorys Członka RN Bogdan Paszkowski

                         Życiorys Członka RN Waldemar Sałata

                          Życiorys Członka RN Andrzej Czapski

14/2015 Raport EBI Nowa kadencja Rady Nadzorczej

Zarząd Revitum S.A. informuje, iż w związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 z dnia 15 czerwca 2015 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1. Kayę Katarzynę Stefaniak;
2. Rafała Tomasza Markiewicza;
3. Annę Skowrońską;
4. Andrzeja Czapskiego;
5. Waldemara Sałata;
6. Bogdana Jana Paszkowskiego.

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

13/2015 Raport EBI Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Revitum S.A.

Zarząd Revitum S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 czerwca 2015 roku w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Po zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia jeden z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw do uchwał nr 6, 8 i 11. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: Uchwały podjęte na NZW 15/06/2015 Revitum

12/2015 Raport EBI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Revitum S.A.

Zarząd Revitum S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2015 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Po zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia jeden z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw do uchwał nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. W ocenie Zarządu zgłoszony sprzeciw jest nieskuteczny, ponieważ został zgłoszony po zamknięciu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: Uchwały podjęte na ZWZ 25/05/2015 Revitum

11/2015 Raport EBI Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Revitum S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2015 roku

Zarząd Revitum S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 maja 2015 r. otrzymał od akcjonariusza – Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2015 r. następujących punktów: „Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej”, „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych REVITUM S.A.”.

W związku z powyższym Revitum S.A. przekazuje do publicznej wiadomości porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2015 r. (tj. punkt 5, 6 i 7) oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniające zmiany zgłoszone przez akcjonariusza.

Porządek obrad:
1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3/ Przyjęcie porządku obrad.
4/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
5/ Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
7/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych REVITUM S.A.
8/ Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia przez spółkę.
9/ Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu NZW 15/06/2015 Revitum

                        Projekty uchwał na NWZ 15/06/2015 Revitum

10/2015 Raport EBI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 czerwca 2015 roku

Zarząd REVITUM S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 15 czerwca 2015 roku, o godz. 13:00 w kancelarii notarialnej Anety Leszczyńskiej i Magdaleny Arendt w Warszawie, przy ulicy Melomanów 10 lok. 4. 
Do niniejszego raportu załączono:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki;
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) formularz pełnomocnictwa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wymaganymi przez Kodeks spółek handlowych materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczono na stronie internetowej Spółki http://www.inwestor.revitum.pl

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 15/06/2015 Revitum

                        Projekty uchwał na NWZ 15/06/2015 Revitum

                        Projekty uchwał na NWZ 15/06/2015 Revitum

9/2015 Raport EBI Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w spółce Revitum S.A.

Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14 maja 2015 r. wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza, Venture Capital Poland S.A. ("Akcjonariusz"), posiadającego 132 500 akcji Spółki, stanowiących 10,24 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 132 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu - złożony na podstawie art. 400 k.s.h. - o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Spółce z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia przez spółkę;
6. Zamknięcie obrad.

W uzasadnieniu wniosku Akcjonariusz podał:
"Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia uzasadniam koniecznością powołania na następną kadencję Członków Rady Nadzorczej, co zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia".
Zarząd Spółki zobowiązuje się do zwołania NWZ bez zbędnej zwłoki, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i statucie Spółki.
Informacja o zwołaniu NWZ z podaniem porządku obrad i innych - ustawowo wymaganych - elementów treści ogłoszenia o WZ, jak również projekty uchwał WZ zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze odrębnego raportu bieżącego. 
Wniosek Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ Revitum

7/2015 Raport EBI Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Revitum S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2015 r. Pan Dariusz Siwik złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. Powodem złożenia rezygnacji jest sytuacja osobista.
Zarząd Spółki dziękuje Panu Dariuszowi Siwik za zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

6/2015 Raport EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2015 roku

Zarząd Revitum S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej Anety Leszczyńskiej i Magdaleny Arendt przy ul. Melomanów 10 lok. 4 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 25/05/2015 Revitum

                        Projekty ustaw na ZWZ 25/05/2015 Revitum

                        Formularz pełnomocnictwa ZWZ 25/05/2015 Revitum

3/2015 Raport EBI Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Zarząd Revitum S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając w oparciu o postanowienia § 30 ust. 2e Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiotowi wpisanemu na "Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych" pod numerem 3363.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z w/w 4AUDYT sp. z o.o. stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2/2015 Raport EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 13 lutego 2015 roku; 
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 r. - 14 sierpnia 2015 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 roku; 

- Raport okresowy roczny za 2014 r. - 24 kwietnia 2015 roku.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

1/2015 Raport EBI Nowy produkt w ofercie Revitum S.A.

Revitum S.A. wprowadziła do sprzedaży nowy suplementem diety pod własną marką o nazwie "REVIGO". Jest to efekt ukończenia przez Spółkę rozpoczętych w roku 2014 prac nad suplementem diety zapewniającym optymalną dzienną dawkę witamin, minerałów, aminokwasów oraz pierwiastków śladowych. REVIGO to produkt o wysokiej wchłanialności dla organizmu przy jednoczesnym działaniu minimalizującym wpływ opóźnionych alergii pokarmowych typu IgG na organizm. Niedobory ważnych składników organizmu występujące u dużej części populacji, powodują objawy wielonarządowe i mogą być przyczyną wielu przewlekłych chorób i dolegliwości. Nowy suplement poszerza ofertę produktów oferowanych przez Revitum S.A. oraz ma duże znaczenie dla profilaktyki pro-zdrowotnej propagowanej przez Spółkę.

Zarząd Revitum S.A. zakłada, iż wskazany wyżej produkt pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe w roku 2015, w szczególności przyczyni się do wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

14/2014 Raport EBI Nowa usługa w ofercie Revitum S.A.

Revitum S.A. wprowadziła nową usługę "Test na Niedobory Komórkowe" wykonywany przy pomocy urządzenia elektronicznego. Niedobory ważnych składników organizmu występujące u dużej części populacji, powodują objawy wielonarządowe i mogą być przyczyną wielu przewlekłych chorób i dolegliwości. Nowa usługa wychodzi naprzeciw potrzebom klientów zainteresowanych bieżącym monitorowaniem stanu swojego zdrowia. Ponadto poszerza ofertę usług świadczonych przez Revitum S.A. oraz ma duże znaczenie dla profilaktyki pro-zdrowotnej propagowanej przez Spółkę.

Zarząd Revitum S.A. zakłada, iż wskazana wyżej usługa pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe w roku 2015, w szczególności przyczyni się do wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

13/2014 Raport EBI Rezygnacja Członka Zarządu 

Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje, że Pan Bogdan Paszkowski złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 30 września 2014 r. 

Zarząd Revitum S.A. oraz główni akcjonariusze Emitenta dziękują Panu Bogdanowi Paszkowskiemu za efektywną współpracę w okresie trzech lat sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki. 


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

11/2014 Raport EBI Podpisane umowy z Medico LLC

Zarząd Revitum S.A. informuje iż 30 czerwca 2014 r. podpisana została umowa o współpracy z Medico Life LLC z siedzibą w Delaware, USA dotyczącą dystrybucji produktów Emitenta w systemie sprzedaży bezpośredniej.
Medico Life LLC jest amerykańską firmą specjalizującą się w organizacji struktur sprzedaży detalicznej poprzez dystrybucję programów rabatowych na badania i usługi z zakresu profilaktyki zdrowia w renomowanych sieciach ogólnopolskich. 
Współpraca z Medico Life LLC dotyczyć będzie utworzenia detalicznej sieci sprzedaży bezpośredniej poprzez dystrybucję programów rabatowych Revitum wśród odbiorów indywidualnych na terenie całej Polski. 
Analizy i badania rynkowe Spółki przeprowadzone wraz z Medico Life LLC wykazały potencjał rynku na programy rabatowe z zakresu profesjonalnych usług profilaktyki zdrowia na 500 tys. odbiorców indywidualnych co zdaniem Zarządu Emitenta spowoduje dostęp do dużo większej ilości klientów z nowego kanału dystrybucji.
Niezależnie Revitum zaoferuje odpłatny dostęp do programów i pakietów Medico Life dla 50 tys. swoich klientów jako nową ofertę dla istniejącej bazy klientów co wygeneruje dodatkowe przychody dla Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 10/2014 Raport EBI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Revitum S.A.

Zarząd Revitum S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2014 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: Uchwały podjęte na ZWZ 24/06/2014 Revitum

9/2014 Raport EBI Powołanie członka Rady Nazdorczej

Zarząd Revitum S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza powołała w drodze kooptacji na członka Rady Nadzorczej Pana Romana Łapszowa.

Życiorys zawodowy Pana Romana Łapszowa, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załącznik: Życiorys członka RN Roman Łapszow

8/2014 Raport EBI Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Revitum S.A. informuje, że w dniu 11 czerwca 2014 r. Pan Adam Mazek złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. Powodem złożenia rezygnacji jest sytuacja osobista.
Zarząd Spółki dziękuje Panu Adamowi Mazek za zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

7/2014 Raport EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2014 roku

Zarząd Revitum S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Anety Leszczyńskiej i Magdaleny Arendt przy ul. Melomanów 10 lok. 4 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 24/06/2014 Revitum

                        Projekty uchwał ZWZ 24/06/2014 Revitum

                        Formularz pełnomocnictwa ZWZ 24/06/2014 Revitum

4/2014 Raport EBI Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Zarząd Revitum S.A. informuje, iż w dniu 11 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta, mocą uchwały nr 1/03/2014 z dnia 10 marca 2014 roku, działając w oparciu o postanowienia § 30 ust. 2e Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiotowi wpisanemu na "Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych" pod numerem 3363. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z w/w 4AUDYT sp. z o.o. stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. 


Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2/2014 Raport EBI Korekta prognozy wyników finansowych na koniec 2013 roku Revitum

Zarząd Revitum S.A. ogłasza, że po przeprowadzeniu analizy odnotowanych przychodów oraz poniesionych kosztów za rok 2013, które to koszty związane są z dynamicznym rozwojem Spółki, postanawia skorygować prognozy finansowe na koniec 2013 roku opublikowane w Dokumencie Informacyjnym a następnie korygowane raportem EBI nr 13/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 roku.

Prognoza wyników finansowych wg. Emitenta będzie się kształtować na poziomie: 
- zysk netto pierwotnie - 700.000 PLN
- zysk netto po korekcie - 438.000 PLN
- przychody netto pierwotnie - 6.500.000 PLN
- przychody netto ze sprzedaży po korekcie - 6.091.000 PLN

W drugim półroczu 2013 roku Emitent poniósł wydatki inwestycyjne na wdrożenie innowacyjnego systemu do monitoringu samopoczucia i dolegliwości klientów. Poniesione wydatki na inwestycje były finansowane z zysków Spółki osiągniętych w pierwszym półroczu 2013 roku. 

Zarząd spodziewa się, iż wskazane powyżej inwestycje poprawią jakość obsługi klientów oraz rozwój nowych produktów co przyniesie znaczący wzrost wyników finansowych w 2014 roku.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

1/2014 Raport EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd Revitum S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. 

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 - w dniu 12 lutego 2014 roku;
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 - w dniu 15 maja 2014 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 - w dniu 14 sierpnia 2014 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 - w dniu 14 listopada 2014 roku;

- Raport okresowy roczny za 2013 rok - w dniu 25 kwietnia 2014 roku.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. 


Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

15/2013 Raport EBI Nowa usługa w ofercie Revitum S.A.

Revitum S.A. we współpracy z Cambridge-Diagnostics (Polska) s.c. wprowadziła nową usługę "Test na Nietolerancje Pokarmowe klasy IgG" wykonywany z krwi. Opóźnione Nietolerancje Pokarmowe występujące u dużej części populacji, powodują objawy wielonarządowe i mogą być przyczyną wielu przewlekłych chorób i dolegliwości. Nowa usługa wychodzi naprzeciw potrzebom klientów zainteresowanych bieżącym monitorowaniem stanu swojego zdrowia. Ponadto poszerza ofertę usług świadczonych przez Revitum S.A. oraz ma duże znaczenie dla profilaktyki pro-zdrowotnej propagowanej przez Spółkę.

Zarząd Revitum S.A. zakłada, iż wskazana wyżej usługa pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe w roku 2014, w szczególności przyczyni się do wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto.


Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

13/2013 Raport EBI Korekta wyników finansowych na koniec 2013 roku Revitum S.A.

Zarząd Revitum S.A. ogłasza, że po przeprowadzeniu analizy odnotowanych przychodów oraz poniesionych kosztów za pierwsze półrocze 2013 roku, które to koszty związane są z dynamicznym rozwojem Spółki, postanawia skorygować prognozy finansowe na koniec 2013 roku opublikowane w Dokumencie Informacyjnym. 
Prognoza wyników finansowych wg. Emitenta będzie się kształtować na poziomie: 
zysk netto pierwotnie - 1.500.000 PLN
zysk netto po korekcie - 700.000 PLN
Zarząd postanowił jednocześnie podtrzymać prognozę przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 6.500.000 PLN.

Pierwotnie prognozy wyników finansowych były tworzone w połowie 2012 roku, a w roku 2013 istotnie wzrosły koszty pozyskania klienta.
W pierwszym półroczu 2013 roku Emitent poniósł wydatki inwestycyjne na rozbudowę Call Center oraz rozbudowę systemu informatycznego ZOHO CRM przeznaczonego do efektywnej obsługi klientów spółki. 
Zarząd spodziewa się, iż wskazane powyżej inwestycje w poprawię jakości obsługi klientów oraz nowe produkty udostępnione dotychczasowym klientom przyniosą znaczący wzrost wyników w 2014 roku.


Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

12/2013 Raport EBI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Revitum S.A.

Zarząd Revitum S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2013 roku w Warszawie.
Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: Uchwały na ZWZ 20/06/2013 Revitum

11/2013 Raport EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2013 roku

Zarząd Revitum S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 20 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Anety Leszczyńskiej i Magdaleny Arendt przy ul. Melomanów 10 lok. 4 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 20/06/2013 Revitum

                       Projekty uchwał na ZWZ 20/06/2013 Revitum

                        Formularz pełnomocnictwa na ZWZ 20/06/2013 Revitum

10/2013 Raport EBI Informacja o przedmiocie dywidendy 

Zarząd Revitum S.A. informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2013 roku:
1. wysokość dywidendy za 2012 rok wynosi 258.700 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem złotych siedemset złotych); 
2. wartość dywidendy za 2012 rok przypadającej na jedną akcję wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy);
3. liczba akcji objętych dywidendą - 1.293.500 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji;
4. jako dzień dywidendy ustalony został dzień 29 maja 2013 roku zaś jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień 13 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

9/2013 Raport EBI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Revitum S.A.

Zarząd Revitum S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 maja 2013 roku w Warszawie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki - Marii Zofii Biernacik - Bańkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.
Powyższa decyzja została podjęta z uwagi na treść art. 413 k.s.h., który stanowi, że akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.
Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: Uchwały podjęte na ZWZ 20/05/2013 Revitum

7/2013 Raport EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 maja 2013 roku

Zarząd Revitum S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 20 maja 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej przy pl. Dąbrowskiego 1 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 20/05/2013 Revitum

                        Projekty uchwał na ZWZ 20/05/2013 Revitum

                        Formularz pełnomocnictwa Revitum

5/2013 Reaport EBI Propozycja wypłaty dywidendy za 2012 rok

Niniejszym Zarząd Revitum S.A. informuje, iż będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 258 700 złotych, co daje kwotę 0,20 złote w przeliczeniu na jedną akcję. Dzień dywidendy zostanie ustalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: 
§ 4 ust.2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

4/2013 Raport EBI Korekta prognozy wyników finansowych na koniec 2012 roku Revitum

Zarząd Revitum S.A. ogłasza korektę wyników finansowych na koniec 2012 roku w stosunku do prognozy zamieszczonej w dokumencie informacyjnym spółki.
Prognoza wyników finansowych wg. emitenta będzie się kształtować na poziomie: 
zysk netto pierwotnie - 450.000 PLN
zysk netto po korekcie - 262.884 PLN
Pierwotnie prognozy wyników finansowych były tworzone w połowie 2012 roku. W międzyczasie sytuacja rynkowa istotnie się zmieniła. Emitent stosował różnego rodzaju promocje i upusty mające na celu przyciągnięcie większej ilości klientów co przyłożyło się na wyższe niż zakładane przychody netto ze sprzedaży i obniżenie poziomu zysku netto.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

3/2013 Raport EBI Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 

Zarząd Revitum S.A. informuje, iż w dniu 28 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta, mocą uchwały nr 1/03/2013 z dnia 28 marca 2013 roku, działając w oparciu o postanowienia § 30 ust. 2e Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiotowi wpisanemu na "Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych" pod numerem 3363. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z w/w 4AUDYT sp. z o.o. stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. 


Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

1/2013 Raport EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 - w dniu 14 lutego 2013 roku.
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 - w dniu 15 maja 2013 roku.
- Raport okresowy roczny za 2012 rok - w dniu 22 kwietnia 2013 roku

Test obciążeń

Aktualne promocje

Chcesz umówić się do specjalisty Revitum?

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się